Ouders

Vergoede dyslexiezorg

Athena heeft met de volgende gemeenten een contract voor de vergoede dyslexiezorg:

 • Alkmaar
 • Bergen
 • Castricum
 • Heerhugowaard
 • Heiloo
 • Langedijk

Als u samen met de school van uw kind denkt dat uw kind in aanmerking kan komen voor de vergoede dyslexiezorg, kunt u in samenwerking met school, rechtstreeks aanmelden bij Athena. Om uw kind aan te melden stuurt u de volgende twee vragenlijsten, volledig ingevuld, in één envelop naar Athena. De eerste vragenlijst is het aanmeldformulier dat door ouders ingevuld dient te worden. De tweede vragenlijst is het leerlingdossier dat door school ingevuld dient te worden.

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier voor ouders voor vergoede diagnostiek.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Leerlingdossier

Download hieronder het Leerlingdossier voor school voor vergoede diagnostiek.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Vergeet u de bijlagen en de handtekeningen niet!

Na ontvangst wordt beoordeeld of de aanvraag aan de criteria van de vergoedingsregeling voldoet. Bij goedkeuring meldt Athena de aanvraag bij de gemeente. U ontvangt van de gemeente een beschikking dat de zorg ingezet mag worden. Athena ontvangt een elektronisch akkoord van de gemeente. De gemeente moet eerst akkoord geven voordat Athena met het onderzoek mag starten.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de vergoedingsregeling?

De school heeft een belangrijke taak als poortwachter. Zij is verantwoordelijk voor goed leesonderwijs op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. Mocht blijken dat uw kind onvoldoende baat heeft bij de interventies op deze drie ondersteuningsniveaus, dan is er een mogelijkheid dat uw kind in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg.

De belangrijkste criteria op een rijtje:

1. Uw kind zit op de basisschool en is jonger dan 13 jaar.

2. Op de drie meest recente en achtereenvolgende hoofdmeetmomenten wordt als volgt gescoord:

 • Toets
 • DMT
 • Meetmoment 1
 • E of V-(min)
 • Meetmoment 2
 • E of V-(min)
 • Meetmoment 3
 • E of V-(min)

OF:

 • Toets
 • DMT
 • Cito-spelling/PI-dictee
 • Meetmoment 1
 • D of lage V
 • E of V- (min)
 • Meetmoment 2
 • D of lage V
 • E of V- (min)
 • Meetmoment 3
 • D of lage V
 • E of V- (min)
 • Is er sprake van C-niveau op DMT, dan komt een kind niet in aanmerking voor het vergoede traject.
 • Ook als er sprake is van een hoog D-niveau (IV-niveau) op DMT, dan komt een kind niet in aanmerking voor het vergoede traject.
 • Alleen spellingproblemen zijn niet voldoende om aanmerking te komen voor de vergoedingsregeling.
 • Wanneer ook rekenen en begrijpend lezen zwak zijn, dan is dit een contra-indicatie voor een dyslexieonderzoek.

3. Er is voldaan aan het hardnekkigheidscriterium. Er moet zorg geboden zijn op:

 • ondersteuningsniveau 1 (goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband)
 • ondersteuningsniveau 2 (extra zorg door de leerkracht) en
 • ondersteuningsniveau 3 (specifieke en intensieve interventies).

Een effectieve aanpak op ondersteuningsniveau 3 houdt in het kort het volgende in:

 • De reguliere leertijd moet met minimaal één uur per week (drie keer per week 20 minuten of vier keer per week 15 minuten) uitgebreid zijn.
 • De specifieke interventie wordt gedurende minimaal 20-24 effectieve weken (2x 10 tot 12 weken) uitgevoerd.
 • De specifieke interventie op ondersteuningsniveau 3 moet in een klein groepje (maximaal 4 kinderen) of individueel aangeboden zijn. De meerwaarde van een groepje dient helder te zijn en in het handelingsplan tot uitdrukking te komen.
 • De specifieke interventie moet geboden zijn door een leerkracht, remedial teacher, leesspecialist of orthopedagoog.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u hier de “Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 (2019)” van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en het Expertisecentrum Nederlands downloaden.

4. Het laatste meetmoment en het meest recente handelingsplan mogen niet ouder zijn dan 2 maanden. De handelingsplannen moeten geëvalueerd zijn.

comorbiditeit

Als er sprake is van comorbiditeit, dat wil zeggen andere (leer)stoornissen (bijv. ADHD, gedragsproblematiek, spraaktaalproblemen), dan is een onderzoek naar dyslexie niet geïndiceerd en wordt het behandelen van de comorbiditeit geadviseerd. Nadat behandeling van de comorbiditeit heeft plaatsgevonden kan uw kind alsnog in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek/behandeling van dyslexie.

Voorwaarden zijn dat:

– De bijkomende problematiek gedurende 24 weken onder controle is.
– De intensieve lees- en spellinghulp is voortgezet.
– Uw kind ondanks deze hulp op lees-/spellinggebied onvoldoende presteert/ vooruitgaat.
– U het onderzoeksverslag/verklaring meestuurt waarin de comorbide stoornis is gediagnosticeerd.
– U een verklaring van de arts meestuurt waarin wordt aangegeven dat een stabiele situatie is bereikt enof medicatie goed is ingesteld.

Algehele leerachterstand is contra-indicatie voor aanmelding voor onderzoek vanuit de vergoede zorg:

Als uw kind over de hele linie een achterstand heeft, dus naast lezen en spelling ook bij rekenen, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat enz. dan is het noodzaak om eerst onderzoek te laten doen naar de cognitieve ontwikkeling in plaats van aan te melden voor onderzoek vanuit de vergoede zorg. Als blijkt dat de intelligentie geen verklaring vormt voor de achterstand en er gerichte hulp geboden is, neemt u dan contact op om te overleggen of aanmelden voor een onderzoek vanuit de vergoede zorg passend is.

Wilt u meer informatie?