Scholen

Vergoede dyslexiezorg

Athena heeft met de volgende gemeenten een contract voor de vergoede dyslexiezorg:

 • Alkmaar
 • Bergen
 • Castricum
 • Dijk en Waard
 • Heiloo

Als u samen met de ouders denkt dat uw leerling in aanmerking kan komen voor de vergoede dyslexiezorg, kunnen ouders in samenwerking met school, rechtstreeks aanmelden bij Athena. Om uw leerling aan te melden stuurt u de volgende twee vragenlijsten, volledig ingevuld, in één envelop naar Athena. De eerste vragenlijst is het aanmeldformulier dat door ouders ingevuld dient te worden. De tweede vragenlijst is het leerlingdossier dat door school ingevuld dient te worden.

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier voor ouders voor vergoede diagnostiek. U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Leerlingdossier

Download hieronder het Leerlingdossier voor school voor vergoede diagnostiek.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Vergeet u de bijlagen en de handtekeningen niet!

Na ontvangst wordt beoordeeld of de aanvraag aan de criteria van de vergoedingsregeling voldoet. Bij goedkeuring meldt Athena de aanvraag bij de gemeente. Ouders ontvangen van de gemeente een beschikking dat de zorg ingezet mag worden. Athena ontvangt een elektronisch akkoord van de gemeente. De gemeente moet eerst akkoord geven voordat Athena met het onderzoek mag starten.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de vergoedingsregeling?

U heeft als school een belangrijke taak als poortwachter en bent verantwoordelijk voor goed leesonderwijs op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands) bieden praktische adviezen voor signalering en interventies op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. Mocht blijken dat uw leerling onvoldoende baat heeft bij de interventies op deze drie ondersteuningsniveaus, dan is er een mogelijkheid dat uw leerling in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg.

Lees meer over de verwijzing in het document: “Leidraad vergoedingsregeling van onderwijs naar zorg: doorverwijzing bij een vermoeden van dyslexie (NKD en Expertisecentrum Nederlands, 2019)“.

Lees meer over welke toetsen gebruikt kunnen worden voor de aanmelding vergoede dyslexiezorg: “Toetsen bij een vermoeden dyslexie (Dyslexie Centraal, november 2022)“.

De belangrijkste criteria op een rijtje:

1. Uw leerling zit op de basisschool en is jonger dan 13 jaar.

2. Op de drie meest recente en achtereenvolgende hoofdmeetmomenten wordt als volgt gescoord:

 • Toets
 • DMT
 • Meetmoment 1
 • E / V-(min)
 • Meetmoment 2
 • E / V-(min)
 • Meetmoment 3
 • E / V-(min)
 • Alleen als er sprake is van 3x E-niveau op DMT komt een kind in aanmerking voor het vergoede traject.
 • Als er sprake is van een D-niveau (V-niveau of IV-niveau) op DMT komt een kind niet in aanmerking voor het vergoede traject.
 • Alleen spellingproblemen zijn niet voldoende om aanmerking te komen voor de vergoedingsregeling.
 • Wanneer ook rekenen en begrijpend lezen zwak zijn, dan is dit een contra-indicatie voor een dyslexieonderzoek.
 • Voor de meetmomenten gelden alleen de hoofdmetingen die plaats vinden in januari/februari en mei/juni. De eventuele tussenmetingen van oktober/november en april/mei hebben tot doel om het effect van de extra hulp aan zwakke lezers en spellers vast te stellen en tellen niet mee voor de meetmomenten voor de aanmelding voor het vergoede traject.

3. Er is voldaan aan het hardnekkigheidscriterium. De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands) bevatten checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten. Uit het leerlingdossier moet blijken dat de ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 geboden zijn:

 • ondersteuningsniveau 1 (goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband)
 • ondersteuningsniveau 2 (extra zorg door de leerkracht) en
 • ondersteuningsniveau 3 (specifieke en intensieve interventies).

Een effectieve aanpak op ondersteuningsniveau 3 houdt in het kort het volgende in:

 • De reguliere leertijd moet met minimaal één uur per week (drie keer per week 20 minuten of vier keer per week 15 minuten) uitgebreid zijn.
 • De specifieke interventie wordt gedurende minimaal 20-24 effectieve weken (2x 10 tot 12 weken) uitgevoerd.
 • De specifieke interventie op ondersteuningsniveau 3 moet in een klein groepje (maximaal 4 kinderen) of individueel aangeboden zijn. De meerwaarde van een groepje dient helder te zijn en in het handelingsplan tot uitdrukking te komen.
 • De specifieke interventie moet geboden zijn door een leerkracht, remedial teacher, leesspecialist of orthopedagoog.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u hier de “Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 (2019)” van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en het Expertisecentrum Nederlands downloaden.

4. Het laatste meetmoment en het meest recente handelingsplan mogen niet ouder zijn dan 2 maanden. De handelingsplannen moeten geëvalueerd zijn.

Hoe om te gaan met doublure bij aanmelden vergoede dyslexiezorg?

Als een leerling het huidige schooljaar doubleert, wordt bij de DMT aan het begin van het schooljaar uitgegaan van de norm van het eind van het schooljaar.
In het midden of aan het einde van het schooljaar wordt bij de DMT uitgegaan van de norm van één schooljaar verder.
Omrekenen is dus soms toegestaan voor de aanmelding vergoede dyslexiezorg. Er mag niet onbeperkt omgerekend blijven worden. Het effect van het jaar extra wordt namelijk met de tijd minder. Heeft u twijfels of een leerling in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg? Neemt u dan voordat u samen met de ouders gaat aanmelden contact op met Simone Verhoeven.

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) heeft in 2018 een nieuwe richtlijn gepubliceerd: “Richtlijn omgaan met doublures“.

Wilt u meer informatie?