Ouders

Diagnostiek

Buiten de vergoede dyslexiezorg kunnen bij Athena verschillende soorten onderzoek gedaan worden. Deze onderzoeken worden echter niet door de gemeente of de zorgverzekeraar vergoed.

Gratis intakegesprek

U start met het invullen, tekenen en opsturen van het aanmeldformulier. Als het aanmeldformulier met de bijbehorende bijlagen bij Athena binnen is, wordt er contact met u opgenomen om de afspraken te maken. Elk onderzoek begint met een intakegesprek. Alle relevante voorinformatie wordt doorgenomen en het verloop van het onderzoek wordt toegelicht.

Het onderzoek wordt in één of twee dagdelen afgenomen. Ongeveer twee weken na de laatste onderzoeksdag ontvangt u het verslag van het onderzoek en vindt het adviesgesprek plaats. Tijdens dit adviesgesprek worden de resultaten toegelicht en worden conclusie en advies besproken.

Formulieren

Bij elk type onderzoek kunt u het juiste aanmeldformulier downloaden.

U kunt kiezen uit een:

Word-bestand als u het formulier op de computer in wilt vullen. Soms is het na openen van een formulier nodig dat u klikt op “Bewerken inschakelen” OF op “Beeld” en daarna op “Document bewerken”. Hierna kunt u het formulier in het juiste formaat openen en invullen.

– PDF-bestand als u het formulier met de hand wilt invullen.

Belangrijk is dat u het formulier print en de handtekeningen plaatst voordat u het opstuurt naar Athena.

Particulier dyslexieonderzoek basisonderwijs

Wordt het dyslexieonderzoek niet vergoed door de gemeente omdat er niet aan de criteria wordt voldaan, dan kunt u ervoor kiezen het onderzoek zelf te betalen.

In het aanmeldformulier voor een particulier dyslexieonderzoek wordt ook om gegevens van school gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het vaststellen van het ‘hardnekkigheidscriterium’ (er is sprake van een grote achterstand terwijl er intensieve begeleiding is geboden). De achterstand en de intensieve begeleiding zijn essentiële voorwaarden voordat gestart kan worden met een dyslexieonderzoek.
Doorverwijzing voor dyslexieonderzoek is alleen terecht wanneer de lees- en/of spellingscores in het 10percentiel vallen, dus bij niveau E/V-. Bij scores boven het 10e percentiel (bijvoorbeeld een combinatie van V- en V scores of een combinatie van E-niveau en D-niveau) wordt in principe niet overgegaan tot een dyslexieonderzoek. Met deze scores kan namelijk geen diagnose dyslexie gesteld worden.

Om hardnekkigheid aan te tonen moet bovenop de reguliere leertijd minimaal één uur per week (drie keer per week 20 minuten of vier keer per week 15 minuten) specifieke interventie gericht op technisch lezen en spellen geboden worden. De interventie moet geboden worden door een leerkracht, remedial teacher, leesspecialist of orthopedagoog.

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier particulier dyslexieonderzoek bij Basisschool leerlingen.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Particulier dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs

Ook onderzoeken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn mogelijk. Net als bij leerlingen uit het basisonderwijs is het belangrijk dat tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs voldaan wordt aan het hardnekkigheidscriterium (er is sprake van een grote achterstand terwijl er intensieve begeleiding is geboden). Dit is een essentiële voorwaarde voordat gestart kan worden met een dyslexieonderzoek.

Om hardnekkigheid aan te tonen moet bovenop de reguliere leertijd minimaal één uur per week (drie keer per week 20 minuten of vier keer per week 15 minuten) specifieke interventie gericht op technisch lezen en spellen geboden worden. De interventie moet geboden worden door een leerkracht, remedial teacher, leesspecialist of orthopedagoog.

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier particulier dyslexieonderzoek bij leerlingen Voortgezet Onderwijs.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Intelligentieonderzoek

Er zijn vele definities van intelligentie. Eén daarvan is: het vermogen om relaties (tussen personen en/of zaken) te begrijpen, om (na) te denken, om vlot problemen op te lossen, en om je aan te passen aan nieuwe situaties.

Onderzoek naar de intelligentie kan met verschillende tests plaatsvinden. Dit hangt af van de leeftijd en de hulpvraag. De meest gebruikte intelligentietest is de WISC. Vanaf 2018 gebruiken wij de WISC-V.

Observaties tijdens de testafname geven informatie over de taakaanpak van het kind:

 • Gaat het impulsief, dus direct, aan de slag of denkt het eerst over de taak na?
 • Gaat het kind via trial and error te werk, m.a.w. probeert het kind steeds maar wat? Of gaat het kind stapje voor stapje te werk?
 • Geeft het kind het snel op als een taak te lastig voor hem wordt of probeert hij toch tot een oplossing te komen?
 • Hoe is de concentratie van het kind tijdens de test?
 • Heeft het kind woordvindingsproblemen?
 • Formuleert het kind goede zinnen of spreekt het in halve zinnen?

Dit alles zegt iets over het proces van informatieverwerking en (mogelijkheden tot) leren.

Met een intelligentieonderzoek kan een schatting gegeven worden van wat er van een kind verwacht kan worden (wat zit erin?). De toetsen op school, zoals de toetsen van het leerlingvolgsysteem, laten de leervorderingen zien (wat komt eruit?). Intelligentie is echter niet de enige voorwaarde voor het behalen van goede resultaten op schoolse vakken. Kenmerken die ook van invloed zijn op leren, zijn o.a. werkhouding, zoals ‘leren leren’, zelfstandig werken, leergierigheid, aandacht en concentratie, doorzettingsvermogen, zelfbeeld, faalangst, succes georiënteerd (versus taakvermijdend), grip op het leerproces (versus geleerd hulpeloos) en zin hebben in leren.

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier Intelligentieonderzoek.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Onderzoek naar rekenproblemen/dyscalculieonderzoek

Dyscalculie is een rekenstoornis, maar een rekenprobleem is nog geen dyscalculie!

Rekenproblemen zien we vaak terug in het leren rekenen, in de ontwikkeling van het getalbegrip en in de ontwikkeling van vaardigheden voor probleemoplossingen. Rekenproblemen zijn goed te behandelen. Bij dyscalculie spreken we over een ´stoornis´ ofwel een disfunctie.

Dyscalculie is een (ontwikkelings)stoornis op het gebied van rekenen waarbij, niet alleen sprake is van een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen, maar ook van duidelijke problemen met de basis rekenvaardigheden zoals getalbegrip.

In het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (van Luit, Bloemert, Ganzinga & Mönch, maart 2012) worden drie criteria genoemd:

1: er is sprake van een significante achterstand ten opzichte van leeftijd- en/of opleidingsgenoten, waar de persoon in het dagelijkse leven door gehinderd wordt (criterium van ernst);

2: er is sprake van een significante rekenachterstand ten opzichte van datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling van de persoon verwacht mag worden (criterium van achterstand);

3: er is sprake van een hardnekkig probleem, dat resistent is tegen gespecialiseerde hulp (criterium van didactische resistentie).

Sinds 2011 bestaat het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Dit landelijke protocol heeft tot doel het bieden van richtlijnen en handvatten voor scholen om zo optimaal mogelijk reken- en wiskundeonderwijs te bieden aan kinderen.

Een kind op de basisschool kan worden aangemeld voor een onderzoek naar dyscalculie. Het is dan belangrijk dat aan bovengenoemde drie criteria wordt voldaan. Bij criterium 3 (didactische resistentie) volstaat uitsluitend remedial teaching niet.

Belangrijk is dat is aangetoond dat er gedurende minimaal zes onderwijsmaanden twee keer per week, gedurende minimaal een half uur per keer, planmatige en gespecialiseerde remedial teaching heeft plaatsgevonden. Het protocol ERWD (2011) biedt een stappenplan om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen.

Een onderzoek naar dyscalculie is uitgebreid. Er wordt gekeken naar de rekenproblemen, maar ook naar factoren die de rekenproblemen mogelijk kunnen verklaren. Het onderzoek wordt over 3 ochtenden gespreid afgenomen en bestaat o.a. uit:

 • Analyse van het rekenonderwijs: methode, instructie en oefening
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar rekenbegrippen en oplossingsstrategieën
 • Leerbaarheid: procesdiagnostiek
 • Basis rekenvaardigheden
 • Onderzoek naar geheugen
 • Onderzoek naar vaardigheden op het gebied van automatisering
 • Onderzoek naar planning en aandacht
 • Onderzoek naar de competentiebeleving

Bij een diagnose dyscalculie wordt een dyscalculieverklaring afgegeven. Binnen Athena wordt een dyscalculieverklaring niet voor groep 6 afgegeven en er moet sprake zijn van voldoende intelligentie (Protocol ERWD, 2011).

Aanmeldformulier

Download hieronder het Aanmeldformulier voor rekenproblemen of dyscalculie.
U kunt kiezen uit een Word-document of een PDF.

Niet-vergoede zorg

Wilt u meer informatie?