Ouders

Behandeling

Wanneer een behandeling van start gaat, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat concreet beschreven wat het beginniveau is, wat de beoogde doelen zijn, wat de inhoud van de behandeling zal zijn en welke middelen gebruikt gaan worden. De behandelaar stelt doelen op n.a.v. het beginniveau, maar ook aan ouders en het kind worden hun doelen gevraagd. Het behandelplan wordt met ouders besproken.

Na ongeveer elke 20 bijeenkomsten volgt een evaluatiemoment. Ouders ontvangen digitaal het behandelplan met de evaluatie en de resultaten worden besproken.

Ouders worden wekelijks betrokken bij de behandeling. Daarnaast houden wij ouders en school via een logboek wekelijks op de hoogte van de inhoud en bevindingen.

Behandelduur & frequentie

Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer 12 tot 18 maanden, ofwel 40 tot 60 sessies. Wekelijks vindt er één sessie bij Athena plaats. Daarnaast krijgt het kind elke week een huiswerkschema mee en huiswerkopdrachten, waar het kind thuis (meestal) met een ouder meerdere dagen in de week aan werkt.

Behandeling specifiek gericht op dyslexie

In de behandeling starten we met de basis en doorlopen we maximaal 6 fasen (afhankelijk van de leeftijd, groep en vorderingen van het kind). In de fasen komen klankvaardigheden (het “spelen met klanken”), klanktekenkoppeling, letterclusters, spellingregels, leesstrategieën voor technisch lezen, strategieën om belangrijke informatie uit een tekst te halen en werkwoordspelling aan bod.

Het lezen en het spellen worden afzonderlijk, maar ook geïntegreerd aangeboden en geoefend. Binnen de behandeling worden vele verschillende en gevarieerde werkvormen gebruikt, waaronder de computer en spelvormen. Het aanbod wordt afgestemd op het individuele kind.

De algemene doelen van een behandeling zijn:

1. Volledige beheersing klanktekenkoppelingen.

2. Herkennen klankcombinaties / klankclusters.

3. Bereiken van een voldoende lees- en spellingniveau, passend bij de leeftijd en het niveau van het kind.

4. Vergroten van leesmotivatie en acceptatie.

Naast lezen en spellen is er binnen de behandeling veel aandacht voor psycho-educatie. De hoofddoelen van de behandeling zijn zelfredzaamheid op lees- en spellinggebied voor de toekomst, weten wat je valkuilen zijn en hoe je daar mee om kunt gaan.

Wilt u meer informatie?